Bausack (“Sac O’ Bricks”)

game

"Bausack" is a classic in tactical competence games. For the first time in 25 years, it is now show cased in a box edition. The aim of all four playing varieties is to build a tower.

The sack contains different wooden pieces (e.g. egg, ring, pine tree, quad) as well as a small bag of jewels for the auction variation of the game.  One might end up paying many jewels to avoid building an especially difficult element. Gambling and bluffing abilities are needed as well as building competence and strategic talent.  A game with endless building possibilities, it's a challenge for steady hands and shaky suspense for clever tacticians.

Auszeichnungen

Aufgenommen in die Auswahlliste "Spiel des Jahres" 1988

Spielgut vom Arbeitsausschuss Kinderspiel + Spielzeug ausgezeichnet

Spiel-Info

Genre
Board game
Anzahl Spieler
2-7 players
Alter Spieler
from 8 years
Spieldauer
10-60 minutes
Schachtelgröße
297 x 297 x 85 mm
Artikel-Nr
601120200
Author
Klaus Zoch
Illustrator
Olivia Schuff
Order here